????????? ???????

Για τις πολ? προσωπικ?ς στιγμ?ς χρει?ζεστε κ?τι μοναδικ?.

?να μεγ?λο ?γχος στην προετοιμασ?α του  Γ?μου σας ε?ναι και ο Γαμ?λιος Χορ?ς με τον οπο?ο ανο?γετε την π?στα στους καλεσμ?νους.

Η πολυετ? πυρ? μας θα σας απαλλ?ξει απ? αυτ? το ?γχος. Απλ? διαλ?ξτε το τραγο?δι της αρεσκε?ας και τα υπ?λοιπα αφ?στε τα σε εμ?ς.

Μοναδικ?ς χορογραφ?ες που θα θυμ?στε για μια ζω? εσε?ς και οι καλεσμ?νοι σας.